Testovanie siete NB IoT pre prenos údajov z vodovodnej šachty
13.09.2018

Od marca 2018, v spolupráci so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. ako zatiaľ jediného pokytovateľa konektivity pre siete NB IoT na Slovensku, realizujeme pilotné projekty na testovanie prenosu rádiového signálu z vodovodnej šachty.

Ako bolo spomínané vyššie, v predchádzajúcich článkoch v sekcii Novinky, siete typu LoRa, Sigfox nedosahovali požadované parameter pre dosah signálu z náročného prostredia, akým bezpochyby vodovodné šachty sú. Signál bolo možné posilniť jedine zaradením ďalších prvkov do siete – opakovačov, čo znižuje spoľahlivosť siete a zvyšuje náklady. Uvedené technológie neodporúčame do hromadného nasadenia pre odpočet vodomerov v šachtách. Vychádzame z našich skúseností v oblasti smart metering od roku 2005, kedy sme realizovali prvú pevnú sieť na odpočet vodomerov na sídlisku Furča, na báze propietárnej technológie Wavenis, prenos informácie na diaľku cez GSM/GPRS. Preto sme sa rozhodli utlmiť marketingové aktivity, s ponukou LoRa, Sigfox pre vodárenské spoločnosti.

Koncentrujeme sa na technológiu NB IoT a ďalšie štandardy pre oblsť smart metering. Postupne sme zahájili pilotné projekty v sieti NB IoT vo vodárenských spoločnostiach , v súčasnosti – september 2018 testujeme technológiu v 3 partnerských vodárňach. Testy potvrdili to, čo sme predpokladali, že z nových technológií s názvom IoT – Lora, Sigfox, NB IoT prichádza do úvahy pre prenos oblasť smart metering jedine technológia NB IoT. Spomenieme pár dôvodov:
- dosah signálu,
- pokrytie územia signálom,
- spoľahlivosť prenosu údajov ,
- jedná sa o licencované pásmo a iné.

V pilotných projektoch používa zákazník aplikáciu vytvorenú Macro Components, s.r.o. s názvom WnetIoT. V prípade, ak má užívateľ záujem o komplexný, autonómny informačný systém , je v ponuke web aplikácia WnetManager, vhodná aj pre rozsiahle rádiové siete.

Je predpoklad, že dodávatelia energií postupne budú využívať pevné siete typu IoT, na zber údajov z meračov.Preto sme našu aplikáciu pre správcu odpočtov WnetOra2, doposiaľ využívanú pre manažment odpočtov v terénne, tzv. pochôdzkový odpočet, rozšírili aj o možnosť správy odpočtov realizovaných cez pevnú rádiovú sieť.Naši zákazníci dostávajú tak komplexný, jednotný súbor nástrojov pre hromadnú realizáciu odpočtov, bez ohľadu na spôsob získavania dát a použitú rádiovú technológiu.Pracuje s nasledovnými rádiovými protokolmi, možná kombinácia v jednej sieti – DLMS/COSEM, Honeywell, wMbus Sensus, wMbus IZAR/Diehl, Wavenis Honeywell, wMbus 169MHz, Sigfox, LoRa, NB IoT, ako nezávislý systémový integrator.

Kontakt:
Marián Doležálek
Produkt Manažér pre smart metering

Dokumenty na stiahnutie


Naši partneri

Logo
Adeunis
Rádiové moduly pre IoT s technológiami LoRaWan, Sigfox, WMBus.
Logo
CODEA spol. s r. o.
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií wM-Bus, SIGFOX, LoRaWAN, NB-IoT.
Logo
Elster S.A.S.
Dodávateľ a výrobca technológie Wavenis a meračov energí zo vstavaným protokolom Wavenis.
Logo
Enless Wireless
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií wMBus a SIGFOX.
Logo
Kerlink
Výrobca BaseStation (koncentrátorov) pre IoT siete s technlógiou LoRaWan.
Logo
SimpleCell
Prvá celorepubliková verejná sieť pre Internet vecí. Poskytovateľ Sigfox konektivity.
Logo
Slovak Telekom a.s.
Prevádzkovateľ siete a poskytovateľ konektivity pre sieť Narrow Band (NB-IoT).
Logo
SOFTLINK s.r.o.
Výrobca rádiových modulov pre odpočet energií pomocou rádiových technológií NB-IoT, LoRaWan, Sigfox, wM-Bus.
Logo
Solidus Tech s.r.o.
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií a modulov pre snímanie rôznych veličín pre IoT LoRaWAN a SIGFOX.
Logo
USYS Slovakia, s.r.o.
Zákaznícke informačné systémy pre vodárenstvo energetiku a médiá.
Logo
Webdyn
Výrobca koncentrátorov pre technológie Wavenis, WM-Bus a LoRaWan

 

Kontakt
Dodávateľ riešení pre AMR, Smart Metering a IoT

Macro Components s.r.o.

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
+421 41 7634 181
+421 918 410 834
amr@amr.sk
http://www.amr.sk
http://www.macro.sk

Napíšte nám ...
Pošlite nám otázku, budeme Vás spätne kontaktovať

 
 
 

 

AMR.sk

Copyright Macro Components s.r.o. © 2008-2020